Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) 9/A Maddesi ve 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği internet üzerinden tüketicilere yönelik gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, sözleşme hükümleri aşağıdaki gibidir. 


1- TARAFLAR
1.1. SATICI

Unvanı : İYS İZMİR YATAK SHOP (kısaca "İYS olarak anılacaktır) 
Adres : Emek Mah. 7290 Sok. No:102/A Gümüşpala/Bayraklı/İzmir 
Telefon : 0 232 365 68 98 - 0 555 819 0227
E-posta : info@portatifyatak.com


1.2. ALICI

Elektronik ortamda alıcı, kısaca "Müşteri" olarak anılacaktır. Müşteri bilgileri aşağıda belirtildiği alışveriş ekranında görüldüğü gibidir. 


2- KONU
İş Bankası Dudullu Ticari Şubesi ( Şube Kodu: 1381) 
İYS'nin internet sitesi (http://www.portatifyatak.com)'de "Müşteri" tarafından elektronik ortamda aşağıda 3. maddede özellikleri ve fiyatı belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin satışı ve yurt içinde teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 06 Mart 2011 Tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. 


3- SATIŞI YAPILAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER
Elektronik ortamda alınan ürün ya da ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka veya modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, alıcıya ait bilgiler ve kargo ücreti aşağıda belirtildiği alışveriş ekranında görüldüğü gibidir. 


Teslimat, İYS İZMİR YATAK SHOP tarafından kargo aracılığı ile ve/veya İYS'nin tayin ettiği Yetkili Servisi aracılığı ile yukarıda belirtilen teslimat adresine sipariş onaylandıktan sonra 10 iş günü içinde yapılacaktır. Resmi tatiller, dini/milli bayram günleri ve senenin son 4 günü bu süreden sayılmaz. Teslimat sırasında Müşteri ürünü muayene ettikten sonra teslim tutanağını imzalayacaktır. Müşteri, bu teslim tutanağını imzalamakla, ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığını beyan etmiş olacaktır. Teslim anında Müşteri'nin adresinde bulunmaması durumunda dahi İYS İZMİR YATAK SHOP edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Müşteri'nin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun İYS İZMİR YATAK SHOP'a iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Müşteri'ye aittir. Kargo/nakliye ücreti alınmamaktadır. Fiyat dahil işbu vaatlerin geçerliliği sipariş tarihinden itibaren 30 gündür. 

4- CAYMA HAKKI
İYS İZMİR YATAK SHOP, 3. maddede bilgileri yer alan ürünün, yine aynı maddede yer alan teslim yapılacak adresteki kişiye (kuruluşa) tesliminden itibaren, Müşteri'nin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içerisinde; ürünü tahrip etmeden/bozmadan, ambalajını yırtmadan/atmadan, ambalajın içinden çıkan tüm dokuman ve aksesuarlarla birlikte kendisine teslim edildiği andaki durumu ile aynen reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin tarafına ulaşması tarihinden itibaren malı 20(yirmi) gün içerisinde geri almayı ve Cayma hakkının kullanılması halinde cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10(on) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade edeceğini taahhüt eder. 

Müşteri cayma hakkını kullanmak isterse, süresi içinde İYS İZMİR YATAK SHOP Çağrı Merkezinin 0800 261 33 43 numaralı telefonunu aramak suretiyle İYS İZMİR YATAK SHOP’a cayma beyanında bulunmalıdır. Süresi içinde yapılan cayma beyanından sonra Müşteri, satın aldığı ürün montajsız bir ürün ise, ürünü en yakın İYS İZMİR YATAK SHOP Yetkili Servisine götürerek, ürünün montajlı bir ürün olması halinde ise Çağrı Merkezinin yönlendirdiği Yetkili Servisten randevu almak suretiyle ürünü Yetkili Servise teslim etmelidir. Yetkili Servis ürünün fiziksel ve fonksiyonel durumunu kontrol ederek, iade alınması uygun bulunan ürünler için iade tutanağı ile teslim alacaktır. Müşteriye verilecek iade faturası/gider pusulası mukabilinde Müşteri'nin fatura aslını ürün ile birlikte iadesi zorunludur. 

5- GENEL HÜKÜMLER
5.1. "Müşteri", http://portatifyatak.com internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait 3. maddede belirtilen temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder. 

5.2. "Müşteri" işbu sözleşme konusu ürüne ilişkin teslimatın süresinde ve doğru bir şekilde yapılması için ödeme işlemlerini internet sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması gerektiğini beyan ve kabul etmiştir. 

5.3. "Müşteri"nin satın aldığı sözleşme konusu ürün/ürünler, ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, müşterinin teslimatın yapılmasını istediği adrese sipariş onayından itibaren 10 iş günü içinde ve en geç 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, teslim yapılacak adresteki kişiye teslim edilir. 

5.4. "Müşteri", teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden İYS İZMİR YATAK SHOP sorumlu tutulamaz. 

5.5. "Müşteri" satın almış olduğu sözleşme konusu ürünü teslim sırasında muayene etmelidir. 

5.6. İYS İZMİR YATAK SHOP sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

5.7. İYS İZMİR YATAK SHOP, hava muhalefeti, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu "Müşteri"ye bildirmek zorundadır. Bu takdirde İYS'nin sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan "Müşteri" dilerse mücbir sebebin ortadan kalkmasını bekleyebileceği gibi eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünü talep edebilir veya ödemiş olduğu bedelin iadesini isteyebilir. İYS İZMİR YATAK SHOP, bedel iadesi talep edildiği takdirde bedeli 10 gün içinde müşteriye iade etmekle yükümlüdür. 

5.8. İYS İZMİR YATAK SHOP internet sitesinde ürünlere ilişkin teknik nedenlerden kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir. 

5.9. "Müşteri", İYS'nin her türlü kayıt, belge, bilgisayar ve ses kayıtlarının bağlayıcı olacağını, aksinin ancak yazılı belge ile ispatlanabileceğini kabul eder. 

5.10. Bu sözleşmede hüküm olmadığı hallerde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. 

5.11. Müşteri, verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin kampanya uygulamaları sunulması amacıyla İYS İZMİR YATAK SHOP ile paylaşılmasını ve bu firmaların kendisi ile iletişime geçmesini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6- SÖZLEŞMEYE DAHİL OLMAYAN DURUMLAR
İşbu sözleşmede Alıcı, müşteri olarak belirtilen kişiler 4077 Sayılı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 3/e bendinde belirtilen “tüketici” tanımına uyan kişilere ifade etmekte olup, işbu sözleşmede belirtilen ve tanınan sadece “tüketici” sıfatını taşıyan müşteriler için geçerli olup, ticari ve mesleki amaçlar için ürün satın alanlar sadece tüketicilere tanınan bu sözleşmedeki ve 4077 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen hiçbir haktan yararlanamazlar. Ticari ve Mesleki amaçlar için ürün satın alanların genel hükümlerden kaynaklanan hakları saklıdır. 

7- YÜRÜRLÜK
İşbu sözleşme taraflar arasında sipariş tarihinde akdedilmiştir. "Müşteri" gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra iş bu sözleşmeyi okuduğunu, içerdiği tüm bilgi ve koşulları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 

8- DELİL SÖZLEŞMESİ VE YETKİLİ MAHKEME
Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; 

ALICI, 4077 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde dilerse şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Tüketicilerin mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan ALICI’lar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır. 

9- SÖZLEŞMENİN TEYİDİ
ALICI bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri http://portatifyatak.com elektronik ortamda görmesinin ve teyidinin yanı sıra sisteme kayıtlı olan elektronik postasına gönderildiğini, böylece tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek ürünü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.